Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva je znakom spojenia Krista a Cirkvi. Dáva manželom milosť milovať sa láskou, akou Kristus miloval svoju Cirkev; takto milosť sviatosti zdokonaľuje ľudskú lásku manželov, posilňuje ich nerozlučiteľnú jednotu a posväcuje ich na ceste do večného života. (KKC, 1661)

Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí, Kristus Pán povýšil medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.
Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť, ktoré v kresťanskom manželstve z dôvodu sviatosti nadobúdajú osobitnú pevnosť. (CIC, kan. 1055,1056)

Základné informácie

 • manželstvom vzniká medzi mužom a ženou celoživotné spoločenstvo, ktoré je  zamerané na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí
 • manželstvo Kristus povýšil na sviatosť, preto každý pokrstený katolík vstupujúci do manželstva, je povinný uzatvoriť sviatostné manželstvo (teda v katolíckom obrade)
 • ak sú obaja snúbenci katolíci o vyslúženie manželstva sa žiada vo farnosti jedného zo snúbencov (podľa bydliska), ak je katolíkom len jeden zo snúbencov o vyslúženie manželstva sa žiada v jeho farnosti
 • pokiaľ nás žiadajú o vyslúženie manželstva veriaci bývajúci mimo našej farnosti, musia sa preukázať dovolením ich vlastného farára (licenciou k sobášu)
 • mnohí pokrstení katolíci žijú vo zväzku bez toho, aby prijali sviatostné manželstvo (boli sobášení buď civilne alebo v nekatolíckom obrade); chceme im podať pomocnú ruku a pomôcť im, aby ich zväzok bol platný aj cirkevne a mohli tak pristupovať k sviatostiam; ak máte podobný problém, neváhajte nás kontaktovať

Čo je potrebné, ak chcete požiadať o vyslúženie sviatosti manželstva

 • navštíviť farský úrad aspoň tri mesiace pred plánovaným uzatvorením manželstva
 • predložiť: krstné listy snúbencov (len ak sú snúbenci pokrstení v inej ako našej farnosti) nie staršie ako tri mesiace, potvrdenú zápisnicu z matriky mestského úradu (doklady je možné predložiť aj neskôr)
 • pri prvom stretnutí sa spisuje zápisnica a dohoduje sa priebeh predmanželskej prípravy

Niektoré dôležité poznámky

 • cirkevné právo uvádza, že katolícki snúbenci, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania, majú ju pred prijatím manželstva prijať, ak je to možné bez veľkej ťažkosti (z toho vyplýva, že katolík žiadajúci o sobáš by mal mať birmovku)
 • pokiaľ je jedna stránka nepokrstená, platné uzatvorenie manželstva je podmienené dišpenzom diecézneho biskupa
 • pokiaľ je jedna stránka platne pokrstená, ale nie v katolíckej cirkvi (napr. v pravoslávnej cirkvi, evanjelickej…), dovolené uzatvorenie manželstva je podmienené dovolením (licenciou) diecézneho biskupa
 • v obidvoch vyššie spomenutých prípadoch musia snúbenci podpísať vyhlásenie, v ktorom:

–  katolícka stránka sľubuje, že urobí všetko čo bude môcť, aby deti pochádzajúce z  tohto manželstva boli pokrstené a vychovávané v katolíckej viere

–  nekatolícka stránka svojím podpisom len potvrdzuje, že je oboznámená so záväzkom katolíckej stránky

Príprava na manželstvo

 • pri prvom stretnutí si so snúbencami dohodnem priebeh bezprostrednej prípravy na prijatie sviatosti manželstva, ktorú predpisuje cirkevné právo
 • príprava sa skladá z niekoľkých stretnutí snúbencov s kňazom, ktorých obsahom sú základné pravdy viery, práva i povinnosti veriaceho kresťana, sviatostná i liturgická príprava na slávenie manželstva

prípravu je možné absolvovať aj inde (iná farnosť, UPC, kurzy pre snúbencov v Spišskej diecéze)