Drahí priatelia, bratia a sestry,

prežili sme sviatky Narodenia Pána, potešili sme sa predovšetkým z Božieho slova, ktoré nám ohlasovalo pri každom čítaní v kostole dar Božieho Syna. Pred nami nad tým žasli Jozef s Pannou Máriou, potom pastieri, traja mudrci. Sme ozaj vďační, že sa táto správa vo Svätom písme zachytila a dostala až k nám.

Dôležitosť a vzácnosť Božieho slova vyzdvihol aj Svätý Otec František, ktorý vyhlásil tento rok za Rok Božieho slova. My vieme, že ide o zbierku kníh, ktorú napísali svätopisci z vnuknutia Svätého Ducha. Spôsob písania má každý pisateľ svoj, ale obsah, myšlienky sú Božie. Božie slovo voláme aj Sväté Písmo, Biblia či Božie zjavenia. Už zo školských rokov vieme, že sa delí na dve veľké časti Starého a Nového zákona. Spolu je to 72 spisov, ktoré tvoria kánon, teda súhrn Božieho zjavenia, Svätého Písma.

Nie je nám zvláštne, že Svätý Otec dal koniec Roka Biblie na 30.september, kedy je spomienka na sv. Hieronyma. Ide totiž o najväčšieho znalca a milovníka Božieho Slova. Venoval tomu celý život a pracoval v jaskynke vedľa jaskyne Narodenia Pána v Betleheme. Preložil biblické texty z východných jazykov do latinčiny, ktorá bola naším úradným jazykom.

Zachytila sa taká správa o tomto svätcovi, že keď mal pokušenia k hriechu, o to viac študoval jazyky a tým získal aj väčšiu znalosť jazykov i silnejšiu vôľu v boji proti hriechom. Jeho známa veta je, že kto nepozná Sväté Písmo, nepozná Krista. A tá platí stále.

Ale nezostaňme len pri našom význame poznať. Teda len vedomostne, teoreticky. Skôr sa posuňme k biblickému slovu poznať, to jest skúsiť. Keď Biblia hovorí o manželstve, ktoré je uzatvorené pred Bohom, hovorí, že manželia sa spoznali, lepšie povedané spoznávali. K tomu im dal Pán Boh roky vzájomného života.

Ako sa my máme stať znalcami a milovníkmi Božieho slova? Tak, ako pri kontakte s ľuďmi. Častejším stretaním. Ľudia si viac porozprávajú o sebe. My spoznáme Bibliu viac, keď si ju budeme čítať s cirkevným výkladom. Totiž nie raz ľudia povedia, že niečomu v nej aj nerozumejú. Preto máme pripravených a oduševnených biblistov, ktorí nám približujú Božie zjavenie. A vlastne robíme to pri každej svätej omši, keď si v homílii približujeme omšové čítania Svätého Písma.

Ale ak sa chceme stať skutočnými milovníkmi, máme Božie slovo aj skúsiť. A to tak, že budeme podľa neho aj žiť. A tam zistíme, aké je dobré pre ľudí, ako im pomáha k pravde i k rozriešeniu nie raz zamotaných vzťahov či osobných ťažkostí. Ježišove slová:"Poďte ku mne všetci...", alebo "Ja som vzkriesenie a život...", či "Kto mňa je (prijíma), bude žiť naveky.." a mnohé iné Pánove slová nám dávajú novú chuť do života a nový pohľad až do tej najvzdialenejšej budúcnosti, až na druhý svet. Je pravda, že pre Božie slovo, ktoré budeme žiť, prídu niekedy aj ťažkosti, lebo Pánovo slovo bude ľudí aj vyrušovať z ich nedobrého života. Pán vtedy hovorí: "Radujte sa, vaše mená sú zapísané v nebi."

Keď raz jeden mladý človek zúfal, že prečo je svet taký zlý, uvedomil som si, ako veľmi by mu pomohlo stretnutie s Kristom. Spolu s ním by nezúfal, ale by začal bojovať o dobro vo svojom okolí. Tak to robila napr. sv. Terézia z Kalkaty. Nezúfala, že nepomôže všetkým v Indii, ale s pomocou Pána pomohla niektorým. A postupne jej pomoc narastala. Pribudli sestry z jej rehole.

Nech naše časté stretnutia s Božím slovom v rámci rannej modlitby a v rámci svätej omše i pri iných príležitostiach nás naplnia Božím pokojom a nádejou, takže nás neprekvapí ani neskúsenosť mladého života, ani preťaženosť ľudí v aktívnom veku, ani náhla diagnóza či naše starnutie. Pán nám vždy poslúži svojím slovom. A keďže z Božieho slova vychádza aj Eucharistia, tak aj svojím Telom a Krvou.

Prajem Vám trpezlivé prežitie tohto ročného obdobia a radostné i vytrvalé pôstne úsilie, v ktorom nám pomôže náš najväčší poklad - Božie slovo.

Žehná Vás, Vašich drahých i celú

duchovný otec Alojz Chmelár

P.S. Ak bude treba knihy Svätého Písma, radi poslúžime z farskej knižnice

Značky:
Vytvoril duchovný otec Alojz 2020/02/25 09:38
  
RKC farnosť Spišská Teplica
-