tel.: 052 773 81 16


Priame prenosy bohoslužieb Veľkej noci

Odkaz na vysielanie bude doplnený vždy krátko pred začatím priameho vysielania

Zelený štvrtok
18:00 – Svätá omša na pamiatku Pánovej večere

Veľký piatok
15:00 – Pobožnosť krížovej cesty

17:00 – Obrady utrpenia a smrti Pána

Biela sobota
19:30 – Obrady veľkonočnej vigílie

Veľkonočná nedeľa
9:00 – Svätá omša


Staršie záznamy zo sv. omší z nášho kostola

Svoje nápady a pripomienky zašlite emailom na adresu: rkcspteplica@gmail.com


 
 

Oznam Rímskokatolíckej Cirkvi, farnosti Spišská Teplica:

Kompletné oznamy nájdete tu

Aktuality:
- ​radostný oznam: ​máme nového pomocného otca biskupa Jána Kuboša
- ​aj naďalej pôjdeme podľa úprav otcov biskupov ​- teda duchovnou účasťou na bohoslužbách cez médiá, duchovnými svätými prijímaniami a vzbudením dokonalej ľútosti nad svojimi hriechami. Najlepšie každý večer pred spaním. V prípade nejakej vážnej udalosti, ako napr. autohavária, vzbuďme si dokonalú ľútosť ihneď. Pán cez ňu
vtedy odpúšťa hriechy.
- ​na našej internetovej stránke farnosti ​budeme oznamovať, v ktoré dni budeme prenášať sv. omšu či iné obrady i z nášho kostola. Bude to oznámené na čelnej strane internetovej stránky farnosti, aby sme sa mohli cez obraz i duchovne spojiť s naším chrámom i farnosťou
- ​ veľmi ďakujem za všetku trpezlivosť ​no na druhej strane ​ za veľkú duchovnú usilovnosť ​ v prežívaní bohoslužieb, vo vašich modlitbách ruženca či iných, vo Vašich obetách za Božie vyriešenie celej súčasnej situácie
- ​ vďaka ​i za pomoc pri kostole aj za milodary 3x50.
- ​Sv. Otec ďakuje ​za zbierku na dobročinné diela, ktoré v našej diecéze vynieslia vyše 68 tis. €. Sv. Otec žehná a vyprosuje na príhovor Panny Márie každé dobro, o ktoré veriaci prosia. Zároveň prosí o modlitby za seba. Ku tejto vďake sa pripája i otec biskup Štefan.
- nezabudnime na ​veľkopiatočný pôst ​- z lásky k ukrižovanému Pánovi 

Prajem požehnané sviatky, veľa sily k vytváraniu rodinného spoločenstva i k nádeji na ukončenie epidémie. O to viac sa obdarujme vzájomnou kresťanskou láskou.

Žehná
duchovný otec farnosti Alojz Chmelár

P.S. Všetky podstatné veci Vám budem oznamovať cez farskú internetovú stránku farnostspisskateplica.sk alebo cez miestny rozhlas.

Dekrét a Nóta Apoštolskej penitenciárie o udelení mimoriadnych odpustkov a spoločnom rozhrešení v čase pandémie
Dňa 19. marca 2020, na základe autorizácie od Svätého Otca Františka vydala Apoštolská penitenciária (kard. M. Piacenza a K. Nykiel) dekrét o možnosti získania úplných odpustkov v čase aktuálnej pandémie. Úplné odpustky môžu získať:
* ​ postihnutí koronavírusom, ak sú v karanténe v nemocnici alebo doma:zrieknutie sa hriechu, ak nábožne počúvajú sv. omšu alebo modlitbu sv. ruženca alebo krížovú cestu alebo inú pobožnosť. Alebo aspoň sa pomodlia Verím v Boha, Otčenáš, Zdravas Mária a obetujú svoju skúšku v duchu viery v Boha a lásky k blížnym, vzbudia si úmysel získať odpustky a majú zámer čo najskôr sa vyspovedať, prijať sv. prijímanie a pomodliť sa na úmysel Sv. Otca. Odpustky získajú hneď.
* zdravotnícki pracovníci a rodinní príslušníci nakazených, ktorí slúžia blížnym a podstupujú riziko nákazy, získavajú úplné odpustky za rovnakých podmienok ako postihnutí koronavírusom.
* ostatní veriaci, ak obetujú návštevu Najsvätejšej Sviatosti, eucharistickú adoráciu alebo aspoň polhodinové čítanie Svätého písma, či modlitbu sv. ruženca alebo krížovú cestu alebo Korunku Božieho milosrdenstva, aby od Boha vyprosili skončenie epidémie, ako aj úľavu pre tých, čo sú ňou postihnutí a večnú spásu pre tých, ktorých si Pán povolal k sebe.
* umierajúci, ktorí v hodine smrti nemajú možnosť prijať pomazanie chorých a viatikum: ak sa v živote modlili pravidelne nejakú modlitbu a sú náležite pripravení a pred smrťou si uctia kríž (ostatné podmienky dopĺňa Cirkev).

Nóta Apoštolskej penitenciárie o sviatosti zmierenia v čase aktuálnej pandémie

* Aj v súčasnej dobe platí riadny spôsob vysluhovania sviatosti zmierenia.
* Ak niet času na vypočutie svätej spovede a nebezpečenstvo smrti je blízke, možno udeliť rozhrešenie viacerým penitentom, a to na základe súhlasu biskupa. V platnosti ostáva votum sacramenti (= rozhodnutie vyspovedať sa aspoň z ťažkých hriechov) hneď, keď to bude možné.
* Kňaz to musí vopred konzultovať s biskupom, ak niet času, musí ho informovať čo najskôr.
* Biskupovi prináleží určiť podmienky vyslúženia spoločného rozhrešenia: miesta s osobami infikovanými koronavírusom, prostriedky na zosilnenie hlasu.
* Čo najskôr nech kňazi veriacim vysvetlia, že ľútosť nad hriechmi, spojená s pevným rozhodnutím vyspovedať sa čo najskôr, ihneď prináša odpustenie hriechov, a to aj smrteľných.

Výzva Svätého Otca Františka na modlitbu; požehnanie Urbi et Orbi

Prosíme informovať našich veriacich: Svätý Otec František prosí všetkých veriacich, aby sa na slávnosť Zvestovania Pána, 25. marca 2020 napoludnie modlili za odvrátenie pandémie. Odporúčaná modlitba je Otče náš za skončenie pandémie.
V piatok 27. marca 2020 večer o 18. 00 hod. bude na Námestí sv. Petra vo Vatikáne adorácia Oltárnej sviatosti, Svätý Otec pritom udelí požehnanie Urbi et Orbi, pričom bude možné získať úplné odpustky.

Kompletný text o udelení odpustkov a usmernení ohľadom sviatosti zmierenia: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200321012

Tvorba príspevkov na našich stránkach

FO_M.jpg


Príhovory duchovných otcov

zam2.PNG


Zo života farnosti


Značky:
Vytvoril RKCadmin 2018/12/12 21:44
  
RKC farnosť Spišská Teplica
-